Статут

СТАТУТ
УЈЕДИЊЕНЕ СЕЉАЧКЕ СТРАНКЕ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Статутом  УЈЕДИЊЕНЕ СЕЉАЧКЕ СТРАНКЕ (у даљем тексту Странка ) уређује:
назив и седиште Странке, симболи визуелног идентитета Странке, изглед и садржина печата Странке и оргазнизационих јединица по територијалном принципу, програмски циљеви Странке, услови и начин учлањивања и престанак чланства, права, обавезе и одговорности чланова, организација по територијалном принципу и унутрашња организација, органи, њихова овлашћења, састав, начин избора и опозива, трајање мандата и начин одлучивања, заступање Странке, поступак за измене и допуне Програма и Статута и измена других општих аката Странке ако их доноси, остваривање јавности рада, начин удруживања Странке у шире политичке савезе у земљи и иностранству и спајању Странке, начин финансирања Странке, начин обављања унутрашње контроле финансијског пословања, лице одговорно за финансијско пословање, подношење извештаја и вођење књига Странке и лице овалшћено да конатктира надлежне органе, начин доношења одлуке о престанку рада, начин располагања имовином у случају престанка.
2. ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ СТРАНКЕ
Члан 2.
Странка је политичка организација грађана чији су циљеви ширење и остваривање начела ближе одређених у Програму Странке.
Програмски циљеви Странке су:
поштовање и заштита српских националних интереса на начин који не би доводио у питање положај и  интересе  мањинских националннх заједница – Албанаца, Мађара, Румуна, Словака, Рома, Хрвата и других.
Србија као модерна демократска држава заснована на владавини права, поштовању и примењивању свих начела Повеље УН, као и докумената Европске организације за безбедност и сарадњу (ОЕБС) и других међународних организација чији je пуноправни члан.
борба за целовитост Србије, поштовање њеног интегритета и суверенитета.
утврдити и објавити дугорочну аграрну политику
да се успостави и објави трајан и повољан однос (паритет) цена за аграрне и индустријске производе који би били на снази више година.
да се доследно примени Закон о враћању сељацима земљишта, одузетог у време обавезног откупа и на основу прописа о земљишном максимуму;
да се месним зајеницама врате одузете сеоске утрине и пашњаци;
да се манастирима и краљевској династији Карађоревић врате њихови поседи;
да  се спречи упропашћавање плодног земљишта изградњом стамбених и привредних објеката без уплате одговарајуће накнаде у земљишни фонд.
укрупњавање земљорадничких поседа
подстицајна пореска политика за пољопривреднике
Задружни покрет
слободно тржиште којим управљају закони понуде и тражње
иста права у области здравствене и социјалне заштите
равноправан развој Србије
демократије, социјалне правде и солидраности,
мира, толеранције и равноправности људи и народа,
развој пољопривреде и положаја пољопривредника путем аграрне политике.
За остваривање  Програма Странка ће се залагати у Народној Скупштини учешћем на изборима самостално или  у коалицији са другим странкама, организовањем трибина, митинга и скупова, на конференцијама за штампу, писменим саопштењима за јавност, издавањем публикација и другим
демократским методама.
3. СЕДИШТЕ И ОБЕЛЕЖЈА СТРАНКЕ 
Члан 3.
Пун назив старнке је УЈЕДИЊЕНА СЕЉАЧКА СТРАНКА, а скраћени назив је УСС.
Седиште странке је у Сврљигу и она делује на целој територији Републике Србијe.Члан 4.
Обележја странке су: печат, грб,  застава и слава.
Печат је округлог облика пречника 3,5 цм на којем је по обиму исписан текст ћирилицом “УЈЕДИЊЕНА СЕЉАЧКА СТРАНКА“ а у средишњем делу грб странке и испод грба скраћени назив странке УСС и седиште.
Организационе јединице по територијалном принципу имају печат округлог облика, пречника 3,0цм, на којем је по обиму исписан текст ћирилицом “УЈЕДИЊЕНА СЕЉАЧКА СТРАНКА“ – назив организационе јединице, са грбом у средини.
Грб има облик идентичан скрониму странке на печату,  јајастог облика, зелене позадине, а у средишњем делу златно жуте боје-руковање из којег произилази клас жита, по обиму је плавим словима исписано УЈЕДИЊЕНА  СЕЉАЧКА СТРАНКА и са обе стране српска тробојка.
Застава Странке је златно жуте боје  са Српском тробојком на зеленом амблему, око кога је исписан назив странке, а унутар кога се налазе клас жита, и две пружене руке које симболизују уједињење.
Слава странке је Свети Апостол и јеванђелиста Марко на дан 8. маја.
Употреба печата, амблема и заставе се регулише посебном одлуком Скупштине Странке.
4. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ СТРАНКЕ
Члан 5.
Унутрашња организација Странке усклађена је административно територијалном поделом из које произилазе и органи Странке.
МЕСНИ ОДБОР
Члан 6.
Месни одбор Странке се формира у Месној заједници које бирају свог председника, потпредседника, секретара и  благајника.
Ближе одредбе о организацији и раду Месних одбора налазе се у  Правилнику о раду општинских (градских) одбора.
ОПШТИНСКИ (ГРАДСКИ) ОДБОР
Члан 7.
Општински (градски) одбор формира се на нивоу Општине или најмање три месна одбора странке, или најмање десет пунолетних чланова странке са пребивалиштем у истој општини.
Седиште општинског (градског) одбора је у седишту Општине или у месту које одреди Општински (градски) одбор.
Општински (градски) одбор чине председници месних  одбора и повереници.
Општински (градски) одбор на годишњој Скупштини бира свог председника, два потпредседника, секретара и благајника, може изабрати и свој Извршни одбор, њихов мандат је четири године и може бити обновљен.
Општински (градски) одбор може имати и свој печат са називом Општинског (градског) одбора.
Општински (градски) одбор се стара о проширењу чланства, прикупља финансијска средства и извршава одлуке главног одбора које му се ставе у задатак, учествује на локалним изборима и одлучује о другим питањима из своје надлежности утврђеним овим Статутом и Правилником о организацији.
ПОВЕРЕНИЦИ
Члан 8.
Општински (градски) одбор именује поверенике Странке у Месним заједницама где није формиран Месни одбор.
Председник странке именује повереника за подручје где није формиран Општински (градски) одбор који врши функцију Општинског (градског) одбора.
Задатак повереника је да образује Месни одбор, односно Општински (градски) одбор у местима где није формиран.
ОКРУЖНИ ОДБОР
Члан 9.
Окружни одбори формирају се на нивоу округа и могу га формирати најмање три општинска (градска) одбора.
Седиште Окружног одбора је у седишту округа или месту које Окружни одбор одреди својом одлуком.
Окружни одбор чине: председници општинских (градских) одбора и чланови које може да делегира Општински (градски) одбор, као и сви општински или градски одборници и републички посланици са тог подручја.
Окружни одбор на годишњој Скупштини бира свог председника, по два потпредседника, секретара и благајника.
Окружни одбор се стара о повећању броја општинских (градских)  и месних одбора на територији округа, прикупља финансијска средства, извршава одлуке главног одбора и одлучује о другим питањима из своје надлежности утврђеним овим Статутом и Правилником о организацији.
ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР
Члан 10.
Покрајински одбори се оснивају на територији покрајине а сачињавају их најмање три окружна одбора.
Седиште  покрајинског одбора је у месту у коме Скупштина покрајинског одбора одлучи.
Покрајински одбор чине председници Општинских (градских)  одбора, председници Окружних одбора и још два члана из сваког Општинског (градског)  и Окружног одбора.
Покрајински одбор на својој Скупштини доноси Правилник о раду  који не може бити у супротности са Статутом странке.
Покрајински одбор на својој Скупштини бира председника, потпредседника, секретара и благајника.
Покрајински одбор се стара о повећању броја Општинских (градских)  и Окружних одбора, извршава одлуке Главног одбора, даје предлоге Главном одбору и одлучује о другим питањима из своје надлежности.
ОРГАНИ СТРАНКЕ
Члан 11.
Органи странке су: Скупштина, Председник странке, Главни одбор, Председништво странке, Извршни одбор, Парламентарна група, Надзорни одбор и Политички савет.
Мандат свих изабраних органа траје четири године.
СКУПШТИНА СТРАНКЕ
Члан 12.
Скупштина је највиши орган странке и може бити редовна и ванредна.
Редовна се одржава једном у две године, а ванредна у  случају неопходне потребе.
Члан 13.
Скупштину сазива председник странке по својој иницијативи  или на предлог најмање једне половине  Општинских  одбора.
Члан 14.
Скупштину сачињавају: делегати и чланови Главног одбора, по четири делегата из свих  Општинских (градских) одбора који нису чланови главног одбора, чланице Одбора Форума жена, делегати омладине УСС у броју који пре Скупштине утврди Главни одбор странке.
Главни одбор може донети одлуку о мањем или већем броју делегата ако оцени целисходност  доношења такве одлуке већином.
Члан 15.
Скупштина:
доноси Статут, Програм странке и Пословник о свом  раду,
усваја извештај о раду Главног одбора и надзорног одбора,
одлучује о начелним питањима страначке политике,
одлучује о престанку рада странке,
доноси измене и допуне Статута и Програма,
бира и разрешава чланове Главног одбора, председника странке, заменика председника, четири потпредседника, чланове надзорног одбора, генералног секретара странке, заменика генералног секретара, благајника, Одбор и председницу Форума жена и  Одбор и председника омладине УСС а на предлог председника странке:
одлучује о другим питањима о раду странке на основу овог Статута и Пословника о свом раду.
Члан 16.
Одлуке Скупштине и других органа Странке доносе се на седницама којима присуствује већина чланова и одлука се сматра донетом када је за њу гласало већина присутних.
Одлуке Странке доносе се јавним гласањем уколико другачије није прописано.
ПРЕДСЕДНИК СТРАНКЕ
Члан 17.
Председник странке:
руководи радом странке и спроводи политику странке између две Скупштине,
представља странку и заступа њене интересе у земљи и иностранству,
сазива и председава седницама Скупштине Странке , Главног одбора и координира радом органа Странке на свим нивоима,
потписује документа, предлаже изборне листе кандидата, потписује предизборне, постизборне савезе, коалиционе савезе и друга документа у складу са Статутом или овлашћује лице за потпис,
предлаже заменика, четири потпредседника, генералног секретара, заменика генералног секретара, благајника, чланове Извршног одбора, чланице одбора Форума жена, председницу Форума жена, чланове Одбора омладине УСС и  председника омладине УСС, поставља поверенике.
доноси одлуку о верификацији општинских (градских)  и окружних одбора,
обавља и друге послове предвиђене Статутом и Пословником ,
подноси извештај о свом  раду Скупштини  странке и главном одбору.
Мандат траје четири године и може се обновити.
Члан 18.
Председник Странке може изузетно, када је неки орган, тело или део организације својом одлуком непосредно угрозио Програм или Статут Странке обуставити спровођење такве Одлуке.
Председник Странке, по чијој иницијативи скупштина  бира функционере странке, може изузетно, исте суспендовати до  одлуке Скупштине, уколико крше одредбе Статута, делују супротно програмским начелима и циљевима странке или наносе штету њеном угледу.
ГЛАВНИ ОДБОР
Члан 19.
Главни одбор је највиши орган странке између две скупштине.
Члан 20.
Главни одбор чине: председник странке који је истовремено и председник главног одбора, заменик председника, четири  потпредседника, чланови Извршног одбора, генерални секретар, заменик генералног секретара, републички посланици, председници Општинских (градских) и Окружних одбора и Покрајинских одбора по функцији и одборници и већници који су испред странке изабрани у локалним органима власти.
Члан 21.
Главни одбор:
извршава одлуке и закључке Скупштине,
расправља о начелним питањима страначке политике и доноси одговарајуће одлуке,
одлучује о учешћу на изборима,
бира и разрешава чланове Извршног одбора  на предлог   председника странке,
образује радна тела и комисије,
решава унутарстраначке спорове и одлучује о жалбама на искључење из странке по одлуци надлежног одбора и доноси закључке  о искључењу из странке свих  функционера које бира Скупштина и чланове комисије које предлаже Општински (градски) одбор
разматра извештај лица одговорног за финасијско пословање,
одлучује о о удруживању УСС у шире политичке савезе у земљи и иностранству и спајању са другим странкама.
Члан 22.
Седнице главног одбора одржавају се у шест месеци једном са унапред предложеним дневним редом.
Седнице сазива Председник странке или у случају његове спречености потпредседник странке кога овласти председник.
Сазивање може предложити и Извршни одбор уколико се Главни одбор не састаје редовно а указана је потреба за сазивањем.
Члан 23.
Главни одбор пуноважно заседа ако је присутно више од половине његових чланова а одлуке доноси простом већином присутних, ако Статутом није другачије одређено.
Члан 24.
Почасног председника странке, заменика пресдедника, четири потпредседника, чланове Извршног одбора, Надзорног одбора, генералног секретара, заменика генералног секретара и благајника као и портпарола бирају од чланова  Главног одбора.
Члан 25.
Кандидате за председника могу предложити најмање једна половина  чланова Главног одбора или  једна  половина  Општинских  одбора.
Члан 26.
Листе кандидата за председника утврђује Главни одбор на основу приспелих предлога , односно комисије за избор коју бира Главни одбор.
Члан 27.
Председник, заменик и потпредседници странке бирају се тајним  или јавним гласањем између једног или више кандидата на период од четири године с тим што могу бити поново бирани.
Заменик председника  и четири потпредседника  се бирају на предлог председника странке.
Председник странке бира се тајним или јавним гласањем између два или више кандидата ако има предлога.
Сматра се да је изабран онај кандидат који добије већину гласова присутних делегата Скупштине.
Поступак избора утврђује се пословником о раду Скупштине.
ПРЕДСЕДНИШТВО
Члан 28.
Председништво је орган странке који:
-утврђује и води политику између два заседања Главног одбора
-разматра и утврђује кандидате за изборне листе, утврђује и проглашава листе на предлог председника странке и о томе обавештава Главни одбор,
-бира и проглашава посланике у складу са законима о изборима а на предлог председника странке и о томе обавештава Главни одбор,
-доноси одлуку о уласку странке у страначке коалиције на предлог председника странке и о томе обавештава Главни одбор,
-бира чланове централног изборног штаба и чланове изборних штабова по изборним јединицама на предлог председника странке и о томе обавештава Главни одбор,
-бира и разрешава портпарола странке на предлог председника странке и о томе обавештава Главни одбор,
-доноси Пословник о свом раду,
-обавља и друге послове које му повери Главни одбор
Члан 29.
Председништво странке чине:
Председник странке, заменик, потпредседседници, чланови Извршног одбора, председница Форума жена, председник омладине УСС, председник Политичког савета и Генерални секретар странке.
ИЗВРШНИ ОДБОР
Члан 30.
Извршни одбор је извршни политички орган странке који извршава одлуке Главног одбора, предлаже доношење одлука Главном одбору, обавља све текуће послове између два заседања Главног одбора и одлучује о другим питањима из своје надлежности утврђене Статутом и Правилником о раду.
Члан 31.
Извршни одбор бира Главни одбор на предлог председника странке.
Председника и потпредседника Извршног одбора бирају чланови извршног одбора, председник странке или Главни одбор.
ПОЛИТИЧКИ САВЕТ
Члан 32.
Политички савет је саветодавно тело које утврђује опште смернице и стратегију политичког деловања странке.
Политичким саветом председава, до избора, након конституисања, почасни председник странке, а чланови савета су по функцији сва изабрана и   именована лица на Скупштини странке као и сви чланови Извршног одбора.
На предлог Извршног одбора могу се изабрати у Политички савет и истакнути појединци, који се баве стратегијом  политичког деловања странке.
ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА
Члан 33.
Парламентарну групу чине посланици у Народној Скупштини Републике Србије и у покрајини.
Парламентарна група подноси Главном одбору извештај о раду сваких шест месеци, а исти је саставни део извештаја Главног одбора за Скупштину странке.
СЕКРЕТАРИЈАТ СТРАНКЕ
Члан 34.
Секретаријат странке је орган који обавља све административне послове за потребе свих органа странке и истим руководи генерални секретар странке.
НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 35.
Надзорни одбор бира Скупштина на четири године који на својој првој конститутивној седници бира председника и потпредседника Надзорног одбора.
Надзорни одбор врши унутрашњу контролу материјално финансијског пословања о чему извештај подноси Скупштини УСС.
Надзорни одбор броји пет чланова, и на првој заједничкој седници из свог састава бира председника.
Надзорни одбор доноси одлуке већином од укупног броја чланова.
Чланови Надзорног одбора за свој рад одговорни су Скупштини УСС.
Надзорни одбор о свом раду доноси Пословник у складу са Статутом .
ФОРУМ ЖЕНА
Члан 36.
Форум жена је добровољна организација жена коју чине жене чланице УСС. Одбор форума жена чини најмање 7 чланица.
Форум жена бави се положајем и правима жена у друштву са остваривањем права жена у складу са европским стандардима и конвенцијама. Организација и деловање Форума жена уређује се правилником који доноси Главни одбор странке на предлог конференције Форума жена.
ОМЛАДИНА УСС
Члан 37.
Омладина је добровољна организација чланова УСС млађих од 30 година. Одбор омладине УСС чини најмање 7 чланова. Организација и деловање омладине уређује се правилником који доноси Главни одбор странке на предлог конференције омладине.
ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА СТРАНКЕ
Члан 38.
Члан странке може бити сваки грађанин без обзира на националну припадност и верску опредељеност који прихвати Статут и Програм странке и потпише приступницу.
Чланство у ванполитичким удружењима не представља сметњу за чланство у странци.
Члан 39.
Члан странке има право да:
учествује у активностима странке,
гласа, бира и буде биран у свим органима и телима странке,
рачуна на правну и стручну помоћ у остваривању начела и циљева из Програма странке,
рачуна на помоћ странке у случају угрожености због обављања страначких послова,
буде информисан о активностима странке.
Члан 40.
Члан странке обавезан је да:
шири програмске циљеве странке,
помаже рад странке и утиче на пораст њеног угледа,
према својим могућностима материјално помаже странку,
залаже се за успех странке на изборима,
да присуствује састанцима и да се за њих адекватно припреми.
Члан 41.
Мањина и појединац који се не слажу са одлуком  већине имају право да остану при  свом мишљењу, да такво своје  мишљење бране и заступају у телима и органима странке чији су чланови.
Њихово мишљење не може бити представљено као став странке.
Чланови странке не смеју бити угрожени ни у једном страначком праву због различитих мишљења, ако су њихова мишљења у складу са циљевима странке,   Програмом и Статутом и ако то њихово мишљење није штетило угледу странке.
Члан 42.
Почасни чланови могу на предлог Главног одбора постати они појединци у земљи и иностранству који су истакнути поборници основних програмских начела странке.
Члан 43.
Чланство  у странци престаје искључењем, иступањем из странке и у случају смрти.
Члан 44.
Искључује се из странке онај члан који делује супротно програмским начелима или својим радом и понашањем штети угледу странке.
Одлуку о искључењу доноси надлежни одбор, а по жалби која се подноси Главном одбору а преко првостепеног органа у року од 7 дана од дана уручења одлуке, коначно одлучује Главни одбор.
За пуноважно одлучивање потребно је присуство најмање половине  чланова надлежних одбора, а одлука је пуноважна ако за њу гласа најмање проста већина чланова одбора тајним гласањем.
Члан 45.
Сваки члан може иступити својом вољом, давањем писмене изјаве надлежном одбору.
Члан 46.
Главни одбор странке може распустити Општински (градски) и Окружни одбор који делује супротно програмским начелима и циљевима странке или својим  деловањем наноси штету странци и њеном угледу.
О распуштању Општинског (градског)  и Окружног одбора одлучује Главни одбор тајним или јавним гласањем простом већином.
У случају распуштања Општинског (градског) и Окружног одбора Председник странке  именује повереника који ће предузети све радње неопходне за формирање другог Општинског (градског) и Окружног одбора.
СТИЦАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА
Члан 47.
Средства странке се обезбеђују из јавних и приватних извора и то  чланаринама, прилозима правних и физичких лица, из прихода од  имовине странке, из буџета Републике или аутономне покрајине, из буџета јединица локалне самоуправе и на други Законом дозвољени начин.
Средствима се располаже на основу упутства које доноси  Главни одбор.
Благајник је овлашћено лице одговорно за финансијско пословање, подношење извештаја, вођење књига и контакт са агенцијом.
Члан 48.
Општински (градски) и Окружни одбори образују своје Надзорне одборе који контролишу начин обезбеђења средстава и њихово коришћење и располагање, односно приходе и расходе.
Надзорни одбор подноси извештај  о свом раду надлежној Скупштини.
 НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА ЈАВНОСТИ И ЧЛАНОВА
Члан 49.
Рад странке је јаван.
Са појединих седница или делова седница органа странке јавност може бити искључена уколико то захтевају интереси странке.
Одлуку о искључењу јавности доноси Главни одбор.
Члан 50.
УСС ради и делује јавно.
Јавност рада и деловање органа и чланства остварује се на јавним скуповима, трибинама, путем интернет презентација и на друге начине.
На седницама органа или тела УСС одлучује се о присуству лица која нису чланови органа или тела,  и о извештавању са седница органа или тела.
Чланство се обавештава непосредно преко органа УСС.
О раду странке јавност се обавештава путем средстава информисања и издавања публикације.
Са средствима информисања контактира, поред чланова Гланог одбора, потпарол странке који израђује саопштења и преноси ставове и мишљења странке о појединим питањима.
Потпарол странке израђује и програм вођења предизборне кампање странке који усваја Главни одбор.
Члан 51.
Главни одбор доставља одлуке и закључке Општинским (градским) и Окружним одборима са упуствима за њихов рад.
Општински (градски) и Окружни одбори достављају извештаје са својих седница Извршном одбору који их разматра и предлаже, на основу њих, Главни одбор доноси одговарајуће одлуке.
 ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 52.
Одлуку о удруживању УСС у шире политичке савезе у земљи и иностранству, као и одлуку о спајању са другом политичком странком, доноси Главни одбор УСС, а за исту је потребно 2/3 гласова укупног броја чланова.
Члан 53.
Скупштина УСС може донети одлуку о престанку рада странке, а за коју је потребно 2/3 гласова укупног броја делегата Скупштине.
Одлуком о престанку рада Скупштина ће одлучити о покретној и непокретној имовини УСС.
Члан  54.
Председник странке, потпредседници, председник Извршног одбора и чланови Извршног одбора бирају се на период од четири године, са правом поновног избора на исту функцију.
Они могу бити разрешени и пре истека времена на које су изабрани уколико поднесу оставку, крше одредбе Статута, делују супротно програмским начелима и циљевима странке или наносе штету њеном угледу.
Иницијативу за покретање поступка разрешења може покренути једна половина чланова Главног одбора.
Главни одбор доноси одлуку о исказивању неповерења, а коначну одлуку о разрешењу доноси орган који их је изабрао на ту функцију.
Уколико функционери из става 1. овог члана одлуком Главног одбора буду искључени из странке, биће аутоматски разрешени своје функције.
 ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 55.
Поступак за доношење Статута могу покренути Председник странке, генерални секретар странке или Извршни одбор Странке.
Извршни одбор формира статутарну комисију која израђује нацрт статута и упућује Скупштини на усвајање.
Скупштина Странке гласа за текст у целости и доноси Статут већином  гласова присутних делегата.
Измене и допуне Статута врше се на начин предвиђен као за доношење Статута.
Поступак за доношење, измену и допуну Програма Старнке се врши на исти начин предвиђеним као за доношење, измену и допуну Статута.
Члан 56.
Сва општа акта УСС морају се ускладити са овим Статутом у року од 90 дана од дана ступања на снагу. Акта која нису у складу са овим Статутом неће се примењивати.
Члан  57.
Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на Скупштини странке одржаној дана 29.10.2011. године.
Ступањем на снагу овог Статута Уједињене сељачке сранке престаје да важи Статут Уједињене сељачке странке донет  04.04.2010. год.
У Сврљигу,
Дана, 29.10.2011. год.
ПРЕДСЕДНИК
Милија Милетић
УЈЕДИЊЕНА СЕЉАЧКА СТРАНКА
С Т А Т У Т